Traidenis-Pol

Traidenis-Pol

W zgodzie z naturą…

Formalności krok po kroku...


Formalności krok po kroku

Jakie pozwolenia i kiedy nie są wymagane?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt 3 Prawa budowlanego, nie wymaga pozwolenia na budowę, w przypadku gdy dobowa przepustowość nie przekracza 7,5 m3/d. Ponadto w myśl Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja ta nie wymaga otrzymania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku odprowadzenia oczyszczonych ścieków bytowych do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej 5 m3/d na gruncie stanowiącym naszą własność, nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Jakie więc dokumenty i gdzie należy złożyć?

1. Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni

Mimo, że w myśl Prawa wodnego w warunkach zwykłego korzystania z wód przydomowe oczyszczalnie nie wymagają pozwolenia na budowę, jednak z uwagi na fakt, że zaliczane są do urządzeń mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, w związku z czym wymagają zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska. Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni. Przyjęcia zgłoszenia może dokonać wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Przeważnie wymagane dokumenty:

Wniosek – zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

mapka sytuacyjno-wysokościową z naniesioną lokalizacją oczyszczalni,

certyfikat spełnienia norm jakości odprowadzanych ścieków otrzymywany od producenta oczyszczalni ścieków.

W ciągu 30 dni organ przyjmujący zgłoszenie może w formie decyzji wnieść wymagania dotyczące eksploatacji oczyszczalni. Naruszenie warunków decyzji określające wymagania odnośnie eksploatacji danej oczyszczalni wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji wstrzymać jej użytkowanie. Ponadto w przypadku gdy eksploatacja oczyszczalni nie zostanie zgłoszona, organ ma prawo nałożyć na eksploatującego karę grzywny.

2. Zgłoszenie budowlane

Mimo, że budowa oczyszczalni o przepustowości do 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę, to należy zgodnie z Prawem budowlanym, zgłosić ten fakt przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych w administracji budowlanej – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

a) mapkę sytuacyjno-wysokościową

b) druk zgłoszenia budowy

c) oświadczenie o prawie własności do działki

d) dokumentację techniczną oczyszczalni.

a) Mapka sytuacyjno-wysokościowa

Mapkę należy wybrać z Wydziału Geodezji w Starostwie (za odpowiednią opłatą). Następnie należy własnoręcznie, poprawnie technicznie nakreślić podłączenie rury od domu do oczyszczalni oraz dalej do studni chłonnej bądź miejsca zrzutu oczyszczanych ścieków poza granicę działki. Należy również zaznaczyć odległości oczyszczalni i miejsca zrzutu wody oczyszczanej od:

– granicy działki, wymagana min. 2 m,

– okien pomieszczeń użytkowych budynku, powinna wynosić min. 5 m (w szczególności budynków sąsiadujących),

– studni z wodą pitną powinna wynosić 15 m,

– odległość studni z wodą pitną od miejsca wprowadzenia ścieków oczyszczonych do gruntu powinna wynosić 30 m.

Poniżej przedstawiamy wzór właściwego opisu rysunku (jeżeli na mapce jest miejsce należy zrobić w rogu legendę).

mapka

b) Druk zgłoszenia budowy – można go pobrać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa, poniżej zamieściliśmy Państwu taki druk do pobrania.

Pobierz druk zgłoszenia budowy

Druk zgłoszenia budowyDruk zgłoszenia budowy (16 kB)
c) Oświadczenie o prawie własności do działki- pobieramy je z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa należy go poprawnie wypełnić (w tym celu potrzebne będą numery działek z ksiąg wieczystych).

d) Dokumentacja techniczna oczyszczalni- otrzymują ją Państwo od naszego dystrybutora. Należy zaznaczyć przez siebie wybraną oczyszczalnię (np. jeśli została wybrana oczyszczalnia Traidenis NV-1-a dla 1-5 osób we wszystkich tabelach poskreślać pozostałe), zaznaczyć sposób odprowadzenia wody pościekowej (np. za pomocą studni chłonnej i skreślić pozostałe).

UWAGA!

Jeśli przewidywany jest zrzut oczyszczonych ścieków poza granicę działki należ zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa i poprosić o wskazanie uprawnionej osoby do napisania operatu wodno-prawnego (koszt około 600-800 zł) i następnie złożyć wniosek do tego wydziału o wydanie pozwolenia wodno-prawnego (koszt 190 zł).

Jeżeli ktoś decyduje się na studnie chłonną (może być istniejące rozszczelnione i oczyszczone szambo) musi pamiętać o zachowaniu odległości 30 metrów od istniejącej studni – ujęcia wody pitnej (w świetle istniejących przepisów rozporządzenia o warunkach zabudowy Dz. Ust. 75 poz. 690). Przepis ten nie obowiązuje gdy na posesji jest wodociąg.

Złożyć wszystkie te dokumenty w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa, które ma 30 dni na wyrażenia sprzeciwu, jeśli nie ma w tym terminie odpowiedzi, można oczyszczalnię budować i do 14 dni zawiadomić Starostwo o tym fakcie. Starosta może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie oczyszczalni jeżeli jego realizacja m.in. może spowodować pogorszenie stanu środowiska. Budowa nie może rozpocząć się później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu jej rozpoczęcia.

Certyfikaty i wyróżnienia

 • Fair Play 2013
 • Fair Play 2014
 • Fair Play 2015
 • eko2013
 • Eko-Inspiracja 2015
 • diament2015
 • jrb
 • jrp
 • 1 (1)
 • eu
 • q
 • eko
 • 3
 • 2
 • 4
 • 7
 • 6

Szybki kontakt

Masz pytania? Skorzystaj z formularza kontaktowego. Nasz doradca skontaktuje się w ciągu 24 godzin.

Formularz kontaktowy

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress