Traidenis-Pol

Traidenis-Pol

W zgodzie z naturą…

Dofinansowanie...


Dofinansowanie

Brak zbiorczych systemów kanalizacyjnych na terenach o rozproszonej zabudowie sprawia, że utylizacja ścieków wytwarzanych z pojedynczych gospodarstw domowych pozostaje wciąż otwartym problemem. Jego rozwiązanie opiera się na podłączeniu budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, lub w przypadku gdy jest to niemożliwie, istnieją do wyboru takie rozwiązania jak: kumulowanie ścieków w szczelnym zbiorniku (tzw. szambo) bądź budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (PBOŚ). Użytkowanie szamba wiąże się ze znacznymi kosztami związanymi z wywożeniem nieczystości. Bardziej opłacalnym wydaje się być budowa przydomowej oczyszczalni ścieków która mimo, że wiąże się ze znacznymi kosztami, jednak jej eksploatacja jest znacznie tańsza i pozwala na szybki zwrot inwestycji.  Z racji, że budowa systemu przydomowych oczyszczalni lub podłączeń do sieci kanalizacyjnych są działaniem proekologicznym i ekonomicznie efektywnym, istnieją możliwości dofinansowanie tych inwestycji.

W dniu 25 lipca 2011 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił program pt. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”, który ma być wdrażany w latach 2011 – 2015. Program gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Kwota dofinansowania została podzielona w równym stopniu (po 45%) na bezzwrotną dotację i preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 3,5% w skali roku. Każdy Beneficjent ma możliwość skorzystania w maksymalnym stopniu z dofinansowania z każdej z form jednocześnie  bądź z jednej wybranej. Przyjęty przez fundusz budżet dofinansowania wynosi 300 mln z przeznaczeniem po 150 mln PLN na budowę podłączeń oraz PBOŚ.

Koszty podlegające refundacji obejmują:

 • dostawę i zakup urządzeń. Program obejmuje kompletne oczyszczalnie, w których oczyszczanie zachodzi na drodze biologicznej, posiadające certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009, wydaną przez laboratorium notyfikowane prze Komisję Europejską;
 • wykonanie dokumentacji projektowej;
 • podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego;
 • roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowaną inwestycją;
 • przygotowanie terenu, montaż i rozruch urządzeń;
 • roboty ziemne i budowlano-montażowe;
 • przywrócenie terenu do stanu pierwotnego;
 • instalacje doprowadzające media do obiektów technologicznych;
 • przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami;
 • zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wskazany w fakturach rozliczanych przez NFOŚiGW, jeżeli Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT;
 • koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego, odbiorów technicznych i obsługi geodezyjnej oraz badań hydrogeologicznych.

Inwestorzy zarówno indywidualni jak i instytucje, coraz częściej stają przed wyborem sposobu rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej. Dotyczy on przede wszystkim wyboru systemu gospodarki ściekowej oraz technologii. W miejscach, gdzie podłączenie do zbiorczego systemu kanalizacyjnego jest ekonomicznie i technicznie nieuzasadnione, polecanym rozwiązaniem problemu zagospodarowania ścieków są przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Ich prawidłowy dobór oraz eksploatacja przyczynia się do zachowania czystego środowiska dla nas i przyszłych pokoleń.

Strona internetowa NFOŚiGW – wnioski o dofinansowanie.

Certyfikaty i wyróżnienia

 • Eko-Inspiracja 2015

Szybki kontakt

Masz pytania? Skorzystaj z formularza kontaktowego. Nasz doradca skontaktuje się w ciągu 24 godzin.

Formularz kontaktowy

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress