Traidenis-Pol

Traidenis-Pol

W zgodzie z naturą…

Najczęściej zadawane pytania...


Najczęściej zadawane pytania

Szanowny Kliencie!

Ostrzegamy przed dostępnymi na polskim rynku podróbkami przydomowych oczyszczalni ścieków typu NV Traidenis!

W gminie mi powiedzieli, że jak będą budować kanalizację to i tak będę się musiał podłączyć, czy to prawda?
Nieprawda. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada jedynie możliwość podłączenia się użytkowników oczyszczalni przydomowych do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek maja jedynie posiadacze szamb. To lobby „szambelanów” skolegowanych z urzędnikami gmin blokuje instalacje oczyszczalni – ich czas się po mału kończy…

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity)

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

 • wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;…

  Tak samo jak macie Państwo z  przyłączem do budowanej kanalizy „pod górę” i czeka Was spory wydatek na przepompownię, a macie odpowiednie warunki na oczyszczalnię, to robicie analizę kosztów i uzasadniacie w urzędzie, że ta narzucana Wam przepompownia jest zgodnie z ustawą nieuzasadniona ekonomicznie i serdecznie dziękujecie urzędowi za kanalizę.
  Przy zgłoszeniu budowy oczyszczalni przydomowej kazali mi uzgodnić oczyszczalnię w Sanepidzie i Ochronie Środowiska.

  Bezprawie. Małe oczyszczalnie, nie przekraczające ilości produkowanych ścieków 5 m3/dobę nie wymagają zgody ani Sanepidu, ani Ochrony Środowiska, tylko te większe produkujące ponad 5 m3/dobę. Poprzednie rozporządzenie z 1994 r nakazywało uzgadnianie minioczyszczalni w Sanepidzie, gdy ilość dobowo produkowanych ścieków przekraczała 2 m3/dobę. W nowym nic nie pisze o Sanepidzie w temacie oczyszczalni przydomowych.

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690)

  Rozdział 5  Przyłączenia do sieci zewnętrznych (§ 26-30)

  § 26.…

 • 3. W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska.

Co jednak może mi zablokować oczyszczalnię?

 • Wysoki poziom wody gruntowej – przy oczyszczalni drenażowej musimy zachować odległość 1,5 m drenów od wód gruntowych. Albo budujemy kopiec z przepompownią, albo szukamy innych rozwiązań – nadmiar oczyszczonych ścieków przez oczyszczalnię biologiczną lub roślinną zasila nam nieckę, rozlewisko, w celu odparowania i zagospodarowania przez roślinność wodochłonną. Jest to jakby obejście tego przepisu, który mówi o odległości przewodu rozsaczającego od wód gruntowych. Z kolei mając wykazany na planie sytuacyjnym staw lub oczko z rybami podpadamy pod odprowadzanie ścieków do wód bezodpływowych i na to nie dostaniemy zgody, ale kto nam zabroni mieć lokalna nieckę, rozlewisko, bagienko z roślinnością błotną w którym będą pluskać się niezewidencjonowane karasie?…
 • Strefa ochronna ujęć wody – lokalne otuliny wód, dorzeczy rzek ujęte strefami ochronnymi narzucają wymagania przez ochronę środowiska, albo oczyszczania ścieków do I klasy czystości – tak, że mogą bytować w tej wodzie np. raki, albo zakazują nam jakichkolwiek oczyszczalni.
 • Na środku niedużej działki studnia z wodą pitną – wówczas najprostsze systemy doczyszczania ścieków przez drenaż rozsączający wymagają oddalenia 70 m od studni, systemy drenażu lub studni chłonnej przyjmujące ścieki oczyszczone biologicznie z oczyszczalni z osadem czynnym lub złożem biologicznym – wymagają oddalenia 30 m od studni.
 • Plan przestrzenny uchwalony przez Radę Gminy nakazujący instalację szamb do czasu wybudowania kanalizy. Jedyna możliwość to gdyby udało nam się wykazać nieuzasadnienie ekonomiczne przyłącza do kanalizy, ale i tak czekaja nas schody odwołań. Podstawowym problemem jest, że każda zmiana w planie przestrzennym wymaga głosowania przez Radę Gminy, a jednostkowa zmiana z szamba na oczyszczalnię nie ma szans na przeprowadzenie legislacyjne, chyba, że zbierzemy podpisy i ściągniemy telewizję z np. p. Jaworowicz.

Nie mam odpowiedniego gruntu i chciałbym odstawiać ścieki do rowu melioracyjnego.

Jest to możliwe po spełnieniu następujących warunków

 • Musimy mieć zgodę właściciela rowu melioracyjnego – gminy, melioracji, zarządu dróg lub/i sąsiada – wszystkich, których dotyczy rów. Bez tej zgody szkoda czasu na projektowanie oczyszczalni. Z praktyki wiem, że za taką zgodę będą od nas chcieli co najmniej regularnego czyszczenia rowu i to nie tylko na naszej granicy…
 • Musimy wystąpić do urzędu o pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie ścieków do rowu, z wykonanym przez projektanta projektem oczyszczalni spełniającym również wymagania operatu wodno-prawnego.
 • Musimy się liczyć z co najmniej dwoma do kilkoma w roku badaniami próbek oczyszczanych ścieków, także z czasem niespodziewaną kontrolą i dlatego wybierajmy rozwiązania o najwyższej jakości oczyszczania ścieków.

Jakie „niespodzianki” ze strony urzędu mnie czekają po zainstalowaniu oczyszczalni przydomowej?
Największą z nich będzie za kilka lat zakaz instalacji oczyszczalni drenażowych. Do gruntu będzie się mógł przedostawać tylko ściek oczyszczony biologicznie – po osadzie czynnym, złożu biologicznym lub oczyszczalni roślinnej. Tak już się dzieje w niektórych krajach Unii, a więc nas też to czeka.

Warto przy instalowaniu oczyszczalni drenażowej, o ile to możliwe, przewidzieć miejsce i odpowiedni spadek na włączenie w przyszłości miedzy osadnik gnilny a drenaż dodatkowego zbiornika z osadem czynnym lub złożem biologicznym.

Certyfikaty i wyróżnienia

 • Fair Play 2013
 • Fair Play 2014
 • Fair Play 2015
 • eko2013
 • Eko-Inspiracja 2015
 • diament2015
 • jrb
 • jrp
 • 1 (1)
 • eu
 • q
 • eko
 • 3
 • 2
 • 4
 • 7
 • 6

Szybki kontakt

Masz pytania? Skorzystaj z formularza kontaktowego. Nasz doradca skontaktuje się w ciągu 24 godzin.

Formularz kontaktowy

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress